Przetarg na wykonanie studium wykonalności drogi kolejowej Rzeszów–Warszawa rozstrzygnięty

Darek Krysztofiak   22 listopada 2007   Możliwość komentowania Przetarg na wykonanie studium wykonalności drogi kolejowej Rzeszów–Warszawa rozstrzygnięty została wyłączona

Po kilkumiesięcznym postępowaniu przetargowym wyłoniony został wykonawca studium wykonawca studium wykonalności dla zadania „Budowa drogi kolejowej Warszawa – Rzeszów przez Kolbuszową na odcinku Skarżysko Kamienna – Sandomierz – Ocice – Rzeszów”. Jako jedyne kryterium przy wyborze oferty postawiono najniższą cenę, którą zaoferowało Centralne Biuro Projektowo – Badawcze Budownictwa Kolejowego KOLPROJEKT Sp. z o.o. z Warszawy, zaś odrzucono ofertę złożoną przez Konsorcjum: Centrum Naukowo – Techniczne Kolejnictwa oraz Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu (również z Warszawy), które mimo wezwania wystosowanego przez zamawiającego, nie złożyło brakujących dokumentów.

KOLPROJEKT jest firmą z ponad 50-letnim doświadczeniem, kilka z ważniejszych projektów budowlanych wykonanych przez nią w ostatnich latach to Linia Hutniczo-Siarkowa, przystosowanie geometrii toru Centralnej Magistrali Kolejowej do prędkości 250 km/h, koncepcja północnego odcinka CMK Warszawa-Gdańsk, a ostatnio modernizacja odcinka Mińsk-Siedlce w ciągu magistrali E-20.

W wielkim skrócie w studium wykonalności mają zawierać się analizy ruchowe i ekonomiczne, wykaz elementów infrastruktury i warunki oszacowania jej zasobów, prognoza ruchu pasażerskiego i towarowego, oferta przewozowa oraz koncepcyjny harmonogram eksploatacji, opcje budowy, harmonogramy oraz podstawowe projekty branżowe, polityka eksploatacji i utrzymania, rachunek ilościowy i szacunek kosztów, raporty oceny interoperacyjności, analizę koszty/korzyści, opracowanie projektu wstępnego z podziałem na zadania inwestycyjne, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, przygotowanie wniosków o dofinansowanie z funduszy UE, przygotowanie dokumentacji przetargowej dla umów typu projektuj i buduj.
Zdjęcia: Dariusz Krysztofiak
Źródło: PLK SA i kolprojekt.pl