Dobrzechów, Jedlicze, Tryńcza i Kalembina – modernizacja urządzeń sterowania ruchem kolejowym

Darek Krysztofiak   25 lutego 2008   Możliwość komentowania Dobrzechów, Jedlicze, Tryńcza i Kalembina – modernizacja urządzeń sterowania ruchem kolejowym została wyłączona

Podkarpackie szlaki kolejowe są coraz bardziej modernizowane pod względem urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Pod koniec ubiegłego roku zakończona zastała modernizacja urządzeń srk na stacjach Targowiska i Wróblik Szlachecki , co wiązało się między innymi z likwidacją tak klimatycznych semaforów kształtowych i zastąpieniem ich przez świetlne. W dniach 13 i 14 grudnia przez Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddział Regionalny w Krakowie, ogłoszone zostały przetargi, które obejmowały swym zakresem wykonanie prac modernizacyjnych Dobrzechowie i Kalembinie na linii nr 106 Rzeszów-Jasło w Jedliczach na linii nr 108 Stróże-Krościenko i Tryńczy na linii nr 68 Lublin-Przeworsk.
W wyniku postępowania przetargowego w styczniu bieżącego roku wyłoniono wykonawców robót. Za kwotę 2 086 829,46 zł przejazd kolejowy w Kalembinie zostanie przebudowany przez wrocławskie Zakłady Automatyki „KOMBUD” S.A., zaś urządzenia srk w Jedliczach i mijanki w Tryńczy i Dobrzechowie przez Krakowskie Zakłady Automatyki S.A. za 4 268 382,69 złotych. W obu przypadkach kryterium wyboru oferty była najniższa cena.
W Kalembinie przewidziano remont przejazdu kolejowego w kilometrze 39,794 na linii Rzeszów-Jasło w związku ze zmianą jego kategorii z „A” na „B”. Będzie wymieniona nawierzchnia torowa z szyn S49 na podkładach drewnianych wraz z podsypką i warstwą filtracyjną na długości 15 metrów, wymianą nawierzchni drogowej oraz ułożeniem dodatkowych płyt, co podyktowane jest budową chodnika dla pieszych. Ustawione zostaną bariery ochronne typu SP-05, a przejazd uzyska nowe oznakowanie.
W ramach drugiego przetargu przebudowane i doposażone będą urządzenia sterowania ruchem kolejowym dwóch mijanek Dobrzechów i Tryńcza, gdzie wykonana zostanie przebudowa urządzeń kluczowych i likwidacja okręgów wykonawczych, w stacji Jedlicze funkcję nastawni dysponującej przejmie wykonawcza „Jc2” a semafory świetlne zastąpią kształtowe.
W Dobrzechowie mają zostać zabudowany napęd elektryczny trójfazowy, rozpruwany typu EEA-5 do zwrotnicy nr 2 i system liczenia osi ACS 2000 dla torów i rozjazdu nr 2. Przebudowana będzie skrzynia zależności oraz aparat blokowy na nastawni dysponującej w związku z likwidacją nastawni wykonawczej. Plan świetlny na nastawni „Db” zostanie rozbudowany, zaś urządzenia srk na nastawni „Db1” będą zdemontowane, a w jej okręgu pojawi się maszt z kamerą do stwierdzania końca pociągu.
Prace przy modernizacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym na mijance w Tryńczy obejmą większy zakres. Między innymi zabudowę dwóch napędów zwrotnicowych (rozjazd nr 1 i 2) oraz systemu liczenia osi ACS 2000 dla torów i rozjazdów. W związku z likwidacją okręgu nastawni wykonawczej „Tr1” i urządzeń srk się w niej znajdujących, na nastawni dysponującej przebudowana zostanie skrzynia zależności i aparat blokowy, a stary plan świetlny zastąpiony zostanie nowym, który umożliwi sterowanie semaforami okręgu wykonawczym. Podobnie jak w Dobrzechowie, okręg nastawczy „Tr1” wyposażony będzie w kamerę do stwierdzania końca pociągu.
W stacji Jedlicze semafory kształtowe wymienione zostaną na świetlne, a obecna nastawnia wykonawcza „Jc2” po przebudowie skrzyni zależności, blokady stacyjnej i aparatów blokowych będzie pełnić funkcję nastawni dysponującej „Jc”, nastawnia „Jc1” pozostanie bez zmian. Zabudowane zostaną nowe urządzenia, między innymi układ kontroli nie zajętości toru nr 1, który będzie działał w oparciu o licznik osi typu FRAUSCHER, szaf kablowych, kontenera przekaźnikowego i gospodarczego, gdzie znajdować się będzie agregat prądotwórczy, stanowiący rezerwowe źródło zasilania w przypadku braku napięcia z sieci. Wraz z semaforami kształtowymi zdemontowane będą elementy niezbędne do ich sterowania takie jak naprężacze sygnałowe i trasy pędniowe.
Jak powszechnie wiadomo wszystkie te prace, są związane z modernizacją infrastruktury technicznej, ale także z ograniczaniem zatrudnienia i starzeniem się kadry pracującej w PLK na poszczególnych posterunkach ruchowych.
Tymczasem już na początku lutego ogłoszono kolejny przetarg. Ma zostać wykonana dokumentacja projektowa oraz przetargowa dla zadania: „Przebudowa i doposażenie urządzeń srk”. Na Podkarpaciu będą to dwie stacje Boguchwała na linii Rzeszów-Jasło i Przysieki na linii Stróże-Krościenko, a jeszcze pod koniec ubiegłego roku rozstrzygnięty został przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy i doposażenia urządzeń srk w stacji Tarnowiec na linii nr 108, którego wykonawcą zostało Centralne Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Kolejowego „KOLPROJEKT” Spółka z o.o. z Warszawy, za kwotę 158 600 zł.
Zdjęcia: Wojciech Cupiał
Źródło: http://www.plk-sa.pl